Lidé a technika patří k sobě


V poÄátcích dÄ›jin lidstva toto neumÄ›lo vlastnÄ› o nic víc než jiní primáti. NaÅ¡i pÅ™edci byli primitivní, nemÄ›li skoro nic jiného než to, co jim nabízela příroda, a museli s tím být spokojeni. Ale pak to zÅ™ejmÄ› pÅ™estalo nÄ›kterým z naÅ¡ich prapÅ™edků staÄit. A tak tito zapojili své mozkové závity a zjistili, že by se tÅ™eba nÄ›co dalo dÄ›lat lépe, že by mohla dobÅ™e posloužit tÅ™eba i nÄ›jaká ta pomůcka, kterou by si zvládli sami vytvoÅ™it… A technický pokrok byl na svÄ›tÄ›.

Od prvotních dÅ™evÄ›ných, kostÄ›ných nebo pazourkových nástrojů jsme se propracovali až k nÄ›Äemu jako dílny, pak zaÄaly vznikat manufaktury a dnes máme spousty továren. A aby podobné podniky mohly plnit své úkoly, mÄ›nilo a mÄ›ní se i jejich vybavení. Vznikla skuteÄnÄ› různorodá technika, která umožnila lepší a ekonomicky i jinak výhodnÄ›jší práci, a také se v souvislosti s touto adekvátnÄ› mÄ›nily pracovní postupy.

knoflíky ovládání

A už dávno tomu, kdy každý dÄ›lal cokoliv, co bylo zrovna potÅ™eba. Technika v průbÄ›hu dÄ›jin natolik zesložitÄ›la, že se i lidé museli zaÄít stále víc a víc specializovat. A tak vznikaly a nÄ›kdy dodnes vznikají nové profese, lidé se uÄí novým odbornostem a stále ÄastÄ›ji dÄ›lají jenom to, co umí, u Äeho dokážou pracovat adekvátním způsobem s potÅ™ebnou technikou.

Stále Å™idším úkazem je tedy to, že by nÄ›kdo zvládal urÄitý celý výrobní proces sám. VÄ›tÅ¡inou každý dÄ›lá pouze urÄitou operaci a poté pÅ™edává svou odvedenou práci dalším, kteří dÄ›lají další kroky, až je vÅ¡e hotovo. ÄŒehož ukázkovým příkladem je tÅ™eba už dlouhou dobu známá pásová výroba. PÅ™i níž se dosahuje dÄ›lbou práce zvýšení efektivity a produkce, a tedy i pokles cen.

kosmická technika

A tak je technika pro nás lidi významným pomocníkem usnadňujícím naši existenci. Díky různým strojům a nástrojům máme všelijaké dokonalé výrobky, jež bychom jinak neměli. A s moderní technikou můžeme mít třeba i modré z nebe. Skoro doslova.